Felhasználási feltételek

SZABÁLYZAT A KOMETA 99 ZRT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WWW.KOMETA.HU WEBOLDAL IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL


1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételekben foglaltakat! Tájékoztatjuk, hogy a weboldal használatával Ön további nyilatkozat nélkül elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezésekkel, úgy a weboldalt a továbbiakban ne látogassa, a weboldalon rendelkezésre álló szolgáltatásokat a továbbiakban ne vegye igénybe.

1.1. Üzemeltető: A Weboldalt a Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető). Jelen dokumentum az általa üzemeltetett kometa.hu weblap látogatásával illetve felhasználásával létrejövő, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza

1.2. Az Üzemeltető adatai

 • Cégnév: KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság
 • Székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69.
 • Cégjegyzékszám: Cg.14-10-300239
 • Nyilvántartást vezető bíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 13749619-2-14
 • Közösségi adószám: HU13749619.
 • Bankszámla: Erste Bank Hungary Zrt. - HUF: 11600006-00000000-95120731
 • Elérhetőség: kometa@kometa.hu , mely elektronikus levélcím az Üzemeltető rendszeresen használt, állandó kapcsolattartásra alkalmas elérhetősége.
 • Adatvédelmi azonosító: Az Üzemeltető a NAIH adatvédelmi nyilvántartásába bejegyzett adatkezelő, nyilvántartási száma: NAIH-93873/2016; NAIH-79657/2014
 • Szerződés nyelve: magyar;
 • Tárhelyüzemeltető: Az Üzemeltető saját tulajdonú tárhely felhasználásával végzi az információs társadalommal összefüggő elektronikus szolgáltatást (KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság, 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69.).

1.3. A Weboldal felhasználásának létrejötte: A Weboldal használata, valamint a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a Weboldal felületén elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő módon és mértékben használja fel.

1.4. Felhasználó: Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a kometa.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

1.5. Változtatás joga: A Üzemeltető bármikor jogosult felhasználási feltételeinek módosítására. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból kattintással letölthető esetleges egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató, Nyereményjáték szabályzat) a Felhasználási Feltételek részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

1.6. Kapcsolódó Felhasználási Feltételek: Amennyiben a kometa.hu webhely – a webhelyről átvezető hivatkozás vagy önállóan elérés útján – egyéb weboldalakon, közösségi hálózatos felületen is önálló profilként jelenik meg, úgy jelen Felhasználási Feltételeken túl az adott szolgáltatást nyújtó weboldal szabályzata, illetve felhasználási feltételei is irányadók a szolgáltatásra.


2. AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Szerzői jog: A Weboldal oldalon található valamennyi tartalom: termékleírás, fényképek, ábrák, termékismertetés, tájékoztató, Felhasználási Feltételek, Adatvédelmi Tájékoztató stb., szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Weboldal üzemeltetőjét illetik meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalról letöltött tartalmat jogsértő célra felhasználni, azokat átdolgozni, másolni, azokkal bármilyen módon visszaélni tilos, és e magatartások bármelyike eljárást von maga után. A Weboldal szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Weboldal használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen Felhasználási Feltételek megszegése miatti szerződésszegésnek), ha az nem áll szerzői jogi oltalom alatt.

2.2. Változtatás joga: A Weboldal fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Weboldal használatával jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Weboldal nem vonható felelősségre a Felhasználón és az Üzemeltetőn kívül álló harmadik személy által más felhasználó sérelmére elkövetett jogsértés miatt.

2.3. Jogérvényesítés: Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Üzemeltetőt ért érdeksérelem esetén a Weboldal üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők.

2.4. Tartalomvédelem: A Weboldal vagy annak bármely része más weblapon való megjelenítése kizárólag előzetes írásos megállapodás alapján lehetséges.

2.5. Adatvédelem: A Weboldal üzemeltetője arra törekszik, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldal felhasználóinak személyes adatainak védelmét. Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. rendelkezéseinek betartásával végzi. A Weboldal adatkezelési gyakorlatáról, a Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely a Weboldalon megtekinthető, valamint elektronikus elérhetőségen való igénylés alapján megküldése kérhető.


3. A SZOLGÁLTATÁS


3.1. A Szolgáltatás célja: A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása az Üzemeltetőről, az Üzemeltető termékeiről, illetve a hozzájuk kapcsolódó eseményekről, tevékenységekről, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak. A honlapon található információk, tájékoztató jellegűek nem minősülnek ajánlattételnek, céljuk kizárólag a figyelem felhívása.

3.2. Változtatás joga: Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a kometa.hu weblap bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, valamint a weboldalon saját vagy harmadik személytől származó hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

3.3. Hírlevél küldése: A Felhasználó nyilatkozatával kezdeményezheti vagy jóváhagyhatja, hogy számára az Üzemeltető Hírlevelet küldjön. A hírlevélre feliratkozás önkéntes és teljesen ingyenes, papír alapú űrlapon és elektronikus felületen egyaránt megvalósulhat. Feliratkozás esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Üzemeltető által meghatározott időközönként saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.

A hírlevélről a felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a weboldalon erre a célra létrehozott „Hírlevél” menüpontban.

3.4. Nyereményjáték: A Üzemeltető által szervezett játékokra vonatkozó nyereményjátékra vonatkozó szabályzat az aktuális, nyereményjátékra vonatkozó elkülönült webes felületen megismerhető és rögzíthető.

Amennyiben az Üzemeltető tevékenységéhez és szolgáltatásaihoz kacsolódóan harmadik személy szervez nyereményjátékot, úgy a nem a Üzemeltető által szervezett játékok szabályzatát a játék szervezője teszi közé. Ez utóbbi esetben – a nem az Üzemeltető által szervezett nyereményjátékok vonatkozásában – a játékért, illetve a nyereményekért Üzemeltető felelősséget nem vállal.

3.5. Webtartalmak: A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak. A tartalmak többnyire, de nem kizárólagosan a Üzemeltető márkáival, termékeivel kapcsolatos hírek (promóciók, termékakciók, játékok, események, rendezvények, programajánlók, mozgóképek, stb.). Ezek a tartalmak a Szolgáltatóval és annak termékeivel kapcsolatos információkat tartalmazzák, közzétételükkel a Üzemeltető a Felhasználók tájékoztatását kívánja szolgálni.

3.6. Ügyfélszolgálat: Az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatban az esetleges észrevételek, kérdések kapcsán felmerülő ügyintézés céljából ügyfélszolgálatot tart fenn, amely a kometa@kometa.hu elektronikus levélcímen elérhető.

3.7. Panaszügyintézés: A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím és elektronikus levelezési cím megegyezik a Weboldal ügyfélszolgálati címével. A Felhasználó panaszát írásban jelentheti be. Nem minősül panasznak, ha a Felhasználó a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) érkező panaszokat a Weboldal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 8 napon belül írásban megválaszolja.

3.8. Jogsértő felhasználói magatartás: A Felhasználó a Weboldal használatával kötelezettséget vállal, hogy a Felhasználás során betartja a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket és tudomással bír az eseteges jogsértő magatartás jogkövetkezményeiről. E tekintetben különösen tilos minden olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

3.9. Jogkövetkezmények: Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a weboldallal kapcsolatos jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Felhasználón és a Üzemeltetőn kívül álló harmadik személy által más felhasználó sérelmére elkövetett jogsértés miatt. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Üzemeltető jogosult megtenni a felelősségre vonás érdekében szükséges jogi lépéseket.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri

3.10. Felelősség: Üzemeltető törekszik szolgáltatását a lehető legmagasabb színvonalon nyújtani, és a Felhasználók felé a lehető legpontosabb információkat nyújtani, valamint szolgáltatását naprakész technikai háttér útján ellátni. Üzemeltető azonban nem vállal felelősséget a felhasznált programok, szoftverek esetleges hibáiból, pontatlanságából vagy alkalmatlanágából eredő semmiféle közvetett vagy közvetlen kárért, érdeksérelemért; továbbá az esetleges rajta kívül álló okból keletkezett hibáért (így különösen adatvesztésért vagy egyéb technikai meghibásodásból eredő sérelemért).

Nem tehető felelőssé továbbá az Üzemeltető a honlap tartalmának aktualitásáért, pontosságáért vagy a tartalmak teljességéért. Az Üzemeltető termékeinek tulajdonságai esetenként eltérhetnek a honlapon közöltektől, az ebből eredő reklamációt vagy észrevételt az Üzemeltető fenti elérhetőségén az ott megszabott határidőben megválaszolja, az esetleges eltérés vonatkozásában azonban további felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Üzemeltető kizár minden felelősséget a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat, az Üzemeltető ezen weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.